HATTAT VE ŞAİR KİMLİĞİ İLE ; SULTAN III.AHMED

 
HATTAT VE ŞAİR KİMLİĞİ İLE ; SULTAN III.AHMED

Sultan 4.Mehmed Han ve Rabia Gülnuş Emetullah Sultan’ın oğlu, Osmanlı padişahlarının yirmi
üçüncüsü, İslam halifelerinin seksen sekizincisi olan Sultan III. Ahmet; 31 Aralık 1673’te doğmuştur.
Şehzadeliğini önce Topkapı, daha sonra da Edirne saraylarında geçiren Ahmet Han iyi bir tahsil
görmüştür.
Derin bir sanat zevkine sahip olan III.Ahmet, ilk dersini Sultani Mehmed Efendi’den almış; Seyyid
Fezullah Efendi’den uzun yıllar ders görmüştür. Devrin büyük hat üstadı Hattat Osman’dan yazı meşk
etmiştir. Nesih, sülüs ve celi hat üzerinde çalışan III.Ahmet, yazılarına çok itina göstermiş ve onları
zamanın müzehhiplerine tezhip ettirerek bir kat daha kıymetlendirmiştir.
Güzel sanatlarla ilgilenen III. Ahmet, özellikle edebiyat ve hat sanatı üzerine çalışmış; yirmi yedi yıllık
saltanatı boyunca bilim ve sanatla ilgilenen kişilerin koruyucusu ve destekçisi olmuştur. III. Ahmet
zamanında yetişen Nedim, Neyli, Nabi, Nahifi gibi divan edebiyatının önemli isimlerini koruyup
destekleyerek kendisi de “Necib” mahlasını kullanarak şiirler yazmıştır. Aynı zamanda divan sahibi bir
padişahtır. Divanında yer alan şiirler ise tasavvufi ağırlıklıdır.
Sultan Ahmet Han, saltanattan çekildikten sonra ilim ve ibadetle meşgul olmuş ve daha sonra 1
Temmuz 1736’da vefat etmiştir.

(Sultan Ahmet'in hat eseri)

Üsküdar’da annesi Gülnuş Sultan adına inşa edilen Yeni Valide Camii’ne altın yaldızlı Celi Hat ile
okunuşu “el- Cennetü tahte’l-akdâmi’l-ümmehât” manası ise “Cennet Annelerin ayağının altındadır”
olan levha ile okunuşu “Ra’su’l – hikmeti mehafetu’l-lâh” yani “Hikmet’in başı Allah’ın korkusudur”
manasına gelen hadisleri yazıp levhaların tezhibini dönemin meşhur müzehhibi olan Taşkondurmaz
Mustafa Ağa’ya altınla işlettirmiştir. Bu levhalar halen caminin ana mekânında bulunmaktadır. Ayrıca
Topkapı Sarayı giriş kapısı ile Ayasofya arasında bulunan III.Ahmet Çeşmesi; III.Ahmet tarafından
yaptırılmıştır. Çeşme üzerinde yer alan on dört kıtalık kasidenin son tarih beytinde yer alan “Aç
Besmeleyle İç Suyu, Han Ahmed’e Eyle Dua” yazan kısım bizzat III.Ahmet’e ait olup yine onun
tarafından Celi-Sülüs Hat ile yazılmıştır.

( Topkapı Sarayı, Hırka-ı Saadet dairesi kapısında bulunan Kelime-i Tevhid,Lâ ilâhe İllallâh, Muhammedur Resûlüllah)